Gezondheid en veiligheid


Optimaal beschermende veiligheidsmaatregelen
Wij onderschrijven ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Op het gebied van veiligheid en gezondheid doen wij er alles aan om goed te zorgen voor onze medewerkers. Dat uit zich onder meer in kwalitatief hoogwaardige zorg, een prettig werkklimaat en optimaal beschermende veiligheidsmaatregelen.

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen
Infecties

Werken in een ziekenhuis of verpleeghuis brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld het oplopen van infecties of het overbrengen van infecties op patiënten en bewoners. De ziekenhuisbacterie MRSA, tuberculose, hepatitis B, Aids/HIV, griep, herpes simplex (koortslip) en huidklachten vormen een risico. Om besmettingsrisico’s te vermijden, werken wij met voorschriften en protocollen. Onze werknemers mogen zich jaarlijks gratis laten inenten tegen griep.

Chemische stoffen 

Om blootstelling zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen, hanteren wij enkele regels. Zo moeten gevaarlijke chemische stoffen en farmaceutica zo veel mogelijk vervangen worden door minder gevaarlijke stoffen. Daarnaast geldt voor straling en nucleaire elementen een zeer strenge regelgeving. Er zijn diverse voorzieningen en commissies ingesteld om de veiligheid van medewerkers te garanderen.

Fysieke belasting 

Op het gebied van fysieke belasting doen wij veel aan preventie. Werken in de zorgbranche brengt immers fysieke risico's met zich mee. Dit geldt niet alleen voor medewerkers die met patiënten of bewoners werken, maar ook voor personeel dat veel beeldschermwerk verricht. Zo zijn er tilhulpmiddelen beschikbaar en is er op de meeste afdelingen een ergocoach actief. Voorkomen is beter dan genezen.

Agressie & ongewenst gedrag 

Als medewerkers tijdens het werk met agressie of ongewenst gedrag in aanraking zijn gekomen, geven wij hen steun. Bijvoorbeeld door ondersteuning van een vertrouwenspersoon, trainingen ‘omgaan met agressie’ en het Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen. Discriminatie of pesten op de werkvloer accepteren wij niet. Medewerkers die hier onverhoopt mee te maken krijgen, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht en zo nodig melding maken bij de Commissie Ongewenst Gedrag.

Bij het meemaken van een schokkende gebeurtenis op het werk, kunnen medewerkers voor ondersteuning zowel bij de eigen leidinggevende terecht, als bij de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker of, mocht dat nodig zijn, een andere deskundige.

Rookbeleid

Wij geven graag het goede voorbeeld. Daarom zijn onze ziekenhuizen rookvrij. Roken mag uitsluitend in daartoe bestemde rookruimtes buiten de gebouwen.

Ziekteverzuim

Wij kennen een actief ziekteverzuimbeleid dat voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Voorkomen van verzuim en verbetering van arbeidsomstandigheden krijgen steeds meer aandacht. Voor langdurig zieke medewerkers spannen wij ons in om toe te werken naar een terugkeer in het arbeidsproces.

Loopbaan & mobiliteit 

Zelfreflectie en ontwikkeling kenmerken onze medewerkers. Wij bieden met de regeling Loopbaan en Mobiliteit mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding en mobiliteit. Zo zijn er sollicitatietrainingen, individuele begeleiding en bemiddeling.

Bedrijfshulpverlening 

De bedrijfshulpverlening is zo opgezet dat op de diverse locaties altijd hulp kan worden geboden. Ook buiten de normale dagdiensten.

Noodplannen 

Wij beschikken over twee noodplannen voor calamiteiten. Het Bedrijfsnoodplan is voor interne calamiteiten. Voor calamiteiten in de regio waarbij onze hulp wordt ingeschakeld, werken wij met Rampen Opvang Procedure.


   Contact met het HR Jobcenter van Rijnstate
   Rijnstate
   HR Jobcenter
   Wagnerlaan 55
   6815 AD Arnhem
   T: 088 005 7800
   E: hrjobcenter@rijnstate.nl